Σπερμοληψία και Επεξεργασία Σπέρματος

Ο σύζυγος σας πρέπει να μας χορηγήσει το σπέρμα του το ίδιο πρωινό σε ένα ειδικό δοχείο. Συνιστάται να έχει προηγηθεί αποχή από 3 έως 5 ημέρες. Η σπερμοληψία μπορεί να γίνει πριν ή όσο διαρκεί η ωοληψία. Είναι δυνατόν η σπερμοληψία να γίνει στο σπίτι με την προϋπόθεση να προμηθευτείτε το ειδικό δοχείο από πριν και να μπορείτε να προσκομίσετε το δείγμα εντός 45 λεπτών.

Στην συνέχεια, το σπέρμα υφίσταται ειδική επεξεργασία, κατά την οποία επιλέγονται και απομονώνονται σε ελάχιστο όγκο τα πλέον κινητά και μορφολογικώς φυσιολογικά σπερματοζωάρια. Η επεξεργασία αυτή μιμείται τη φυσιολογική ενεργοποίηση την οποία υφίστανται τα σπερματοζωάρια μέσα στις σάλπιγγες και τα καθιστά ικανά να γονιμοποιήσουν τα ωάρια.

Μετά την επεξεργασία, τα σπερματοζωάρια παραμένουν σε θρεπτικό υγρό υπό συνθήκες καλλιέργειας, μέχρις ότου τοποθετηθούν μαζί με τα ωάρια. Εάν το δείγμα του σπέρματος δεν επαρκέσει, ζητούμε από τον σύζυγο να χορηγήσει ένα δεύτερο δείγμα μερικές ώρες αργότερα. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια κατά την εκσπερμάτιση είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου ICSI, χρησιμοποιώντας σπερματοζωάρια τα οποία λαμβάνονται από την κεφαλή της επιδιδυμίδας ή κατόπιν βιοψίας από τους όρχεις.