Βιοψία Όρχεων
TESE (Testicular Sperm Extraction)

Η βιοψία όρχεων (ορχικού ιστού) και η λήψη σπερματοζωαρίων μέσα από αυτόν ονομάζεται TESE. Η διαδικασία αυτή γίνεται με χειρουργική επέμβαση … , κάτω από ενδοφλέβια ή τοπική αναισθησία, στην οποία συλλέγονται μικροτμήματα ορχικού ιστού.  Το δείγμα μετά την λήψη του παραδίδεται στους εμβρυολόγους της μονάδας οι οποίοι είναι έτοιμοι να το επεξεργαστούν κατάλληλα, με σκοπό την εύρεση σπερματοζωαρίων κατάλληλων για ICSI. Σε περίπτωση που υπάρξει περίσσεια σπερματοζωαρίων, αυτά είναι δυνατόν να καταψυχθούν και να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές προσπάθειες, αφαιρώντας την ανάγκη για μια καινούργια βιοψία.

Η διαδικασία TESE ενδείκνυνται

Η διαδικασία TESE μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε την ημέρα της ωοληψίας είτε σε προηγούμενο χρόνο, ώστε να δοθεί  η δυνατότητα στο ζευγάρι να αποφασίσει για το πώς θέλει να προχωρήσει, στην περίπτωση που δεν ανευρεθούν τελικά σπερματοζωάρια στον ορχικό ιστό του συζύγου/συντρόφου. Στην περίπτωση βέβαια, που ανιχνευθούν σπερματοζωάρια, τότε είναι δυνατή η κρυοσυντήρηση του ορχικού ιστού σε υγρό άζωτο (-196°C) και η διατήρηση του για maximum μια 10ετία.