Κρυοσυντήρηση Εμβρύων

Η κρυοσυντήρηση ή κατάψυξη εμβρύων είναι η μέθοδος κατά την οποία τα έμβρυα καταψύχονται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, μετά από τη διέγερση ωοθηκών με φάρμακα, κατά την οποία παράγονται πολλαπλά ωάρια.

Κατά την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, και ιδιαίτερα στα νέα ζευγάρια, προκύπτει συχνά μεγάλος αριθμός εμβρύων. Μετά την εμβρυομεταφορά μπορεί να έχουν απομείνει αρκετά έμβρυα καλής ποιότητας. Τα έμβρυα αυτά μπορούν να διατηρηθούν κατεψυγμένα, ώστε να μεταφερθούν στη μήτρα αργότερα.

Η κρυοσυντήρηση εφαρμόζεται επίσης εάν κριθεί ότι κατά τον κύκλο της εξωσωματικής γονιμοποίησης το ενδομήτριο δεν είναι ικανοποιητικά προετοιμασμένο για να δεχθεί τα έμβρυα ή όταν υπάρχει σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών και αποφασίσουμε να γίνει εμβρυομεταφορά σε δεύτερο χρόνο. Η εφαρμογή των σύγχρονων πρωτοκόλλων κρυοσυντήρησης, συγκεκριμένα της υαλοποίησης, μας επιτρέπει διεθνώς να επιτυγχάνουμε υψηλά ποσοστά επιβίωσης των εμβρύων (>90%) σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους της βαθμιαίας κατάψυξης, όπου τα ποσοστά έφταναν το 70%.  Κατά την διαδικασία της καταψύξεως, τα έμβρυα τοποθετούνται σε ειδικά πλαστικά σωληνάρια (παγιέττες), τα οποία σφραγίζονται ερμητικά και αποθηκεύονται σε ειδικά δοχεία υγρού αζώτου, του οποίου η θερμοκρασία φτάνει τους -196°C. Η κρυοσυντήρηση των εμβρύων υπό τις συνθήκες αυτές μπορεί να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι και μία δεκαετία).

Έτσι, το ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μελλοντικά τα έμβρυα χωρίς να απαιτείται εκ νέου διέγερση των ωοθηκών, ωοληψία και εξωσωματική γονιμοποίηση. Τα έμβρυα αυτά μπορούν να αποψυχθούν και να μεταφερθούν στη μητρική κοιλότητα σ’ έναν επόμενο κύκλο. Κατά τον κύκλο αυτό εφαρμόζεται απλώς μία φαρμακευτική αγωγή για την προετοιμασία του ενδομητρίου και πραγματοποιείται η εμβρυομεταφορά.

Συμφωνητικό Κατάψυξης Εμβρύων

Στο ειδικό «συμφωνητικό εξωσωματικής» το οποίο υπογράφουν τα ζευγάρια, περιγράφονται οι όροι που διέπουν την κατάψυξη εμβρύων.

Οι κανόνες είναι οι εξής:

Το συμφωνητικό υπογράφεται και από τον υπεύθυνο εμβρυολόγο που πραγματοποίησε την κατάψυξη και φυλάσσεται στα αρχεία της μονάδας.

Στη Βιοδημιουργία εφαρμόζουμε από το 2008  την μέθοδο της υαλοποίησης για την κατάψυξη εμβρύων και έτσι έχουμε υψηλά ποσοστά επιβίωσής τους.

Σημείωση:

Να τονιστεί ότι προτείνεται η κατάψυξη μόνο των καλής ποιότητας εμβρύων, διότι γνωρίζουμε ότι έμβρυα κακής ποιότητας έχουν χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης της διαδικασίας κατάψυξης/απόψυξης. Όλες οι σχετικές μελέτες διαβεβαιώνουν ότι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από έμβρυα τα οποία είχαν υποβληθεί σε κρυοσυντήρηση είναι φυσιολογικά και δεν εμφανίζουν αύξηση των χρωμοσωμικών ή άλλων βλαβών